Leden kiezen nieuw bestuur

Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Gooiers op 14 april is een nieuw bestuur benoemd. Het bestaat uit Lieke Vogels (voorzitter), Monique Serné (secretaris), Jaap Kramer (penningmeester), Ronald Janssen (kantine) en Erik Jan van den Brink. 

Aftredend bestuurslid Meep Poel was om gezondheidsredenen niet aanwezig. Aftredende bestuursleden Fred van Voorthuijzen en Niko Kuijper werden met vriendelijke woorden, een kadootje en bloemen bedankt voor hun bestuursinzet in de afgelopen jaren. Beide heren blijven in andere vrijwilligersrollen, maar buiten het bestuur, actief voor de vereniging.

Tijdens de ALV werd décharge verleend aan het bestuur over het boekjaar 2023. Voorts

- werden de leden die ons ontvielen in 2023 herdacht met een minuut stilte

- is bevestigd dat we op feestdagen dicht zijn (dus ook op de ochtend van de aanstaande Hemelvaartsdag)

- stemden de leden in met de begroting voor 2024 en een contributieverhoging voor 2025, alsmede met de notulen van de extra ALV op 28-01-2024

- is Guus Vonck geëerd voor zijn prestaties op het EK veteranen in Frankrijk en Walter Jaegers bedankt voor zijn uitzonderlijke inzet voor de Gooiers

- zijn Kees van Rossem en Roger Marijnissen aangesteld als de nieuwe kascommissie met Peter Kruijt als reserve, en is een nieuwe samenstelling van de commissie Gedrag en Respect bepaald. (Namen volgen)

- stemden de leden in met een plan om te accommodatie onder voorwaarden onder te verhuren

- zijn de hoofdlijnen van een nieuw vrijwilligersbeleid toegelicht.

Er waren 46 leden aanwezig.

 

 

Nieuws Overzicht