Privacyverklaring


Dit is de privacyverklaring van Pétanque Club “De Gooiers”, gevestigd te Loosdrecht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40516733.


ALGEMEEN

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding hiervan, neem dan gerust contact via ondergenoemde contactgegevens.

Wij verzamelen uw gegevens uitsluitend en alleen voor zover wij die nodig hebben voor uw lidmaatschap, de uitvoering van een al dan niet schriftelijk vastgelegde overeenkomst die wij met u hebben, op grond van een gerechtvaardigd belang of met uw uitdrukkelijke toestemming. De gegevens worden niet langer bewaard dan dat voor het doel noodzakelijk is of dat uw toestemming geldig is tenzij dit wettelijk vereist is.

Via privacy@degooiers.com of via ondergenoemde contactgegevens kunt u een compleet overzicht opvragen waarin u snel en eenvoudig kunt terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren, wie daar toegang toe heeft en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.


VERSTREKKING AAN DERDEN

Zonder uw toestemming verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben of wanneer wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij wij op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming niet gehouden zijn deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zullen wij deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van ons hebben ontvangen, tenzij dit ging om wettelijk vereiste verstrekkingen.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat, voor zover u geen toestemming heeft gegeven deze te delen, alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen voldoen aan de redelijkerwijs daaraan te stellen eisen.

Wij maken voor de verwerking van uw gegevens gebruik van andere partijen zoals softwareleveranciers en hostingbedrijven. Wij verlangen van deze partijen dat zij vergelijkbare beveiligingsmaatregelen in acht nemen en zich conformeren aan de vereisten van de AVG. Deze afspraken zijn schriftelijk vastgelegd.


VERENIGINGSACTIVITEITEN

Uitslagen

Wij publiceren de uitslagen van de door ons georganiseerde wedstrijden en toernooien op onze website, in ons clubblad en anderszins. Hierbij wordt uitsluitend uw naam en de naam van uw vereniging vermeld.

Beeldmateriaal

Wij publiceren soms foto’s en video’s van de verenigingsactiviteiten, waaronder wedstrijden en toernooien, op onze website, in het clubblad of anderszins waarop personen herkenbaar zijn afgebeeld. Als degene die op de foto staat afgebeeld met name genoemd wordt doen we dit uitsluitend met de voorafgaande toestemming van de betrokkene(n), of in geval van minderjarigen diens ouder of voogd. Op uw verzoek zullen wij een eerder gepubliceerde foto waarop u staat afgebeeld direct verwijderen.

Het komt ook voor dat bezoekers van onze vereniging zelfgemaakte foto’s of video’s publiceren, bijvoorbeeld via sociale media, waarop u herkenbaar bent afgebeeld. Degene die dit beeldmateriaal publiceert is zelf verantwoordelijk voor het vragen van de eventueel vereiste toestemming. De vereniging draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren als lid or deel wil nemen aan een door de vereniging georganiseerde activiteit dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.


WEBSITE

Cookies

Wij maken op onze website uitsluitend gebruik van functionele cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website.

Statistiek

Onze hoster registreert enkele kenmerken van het apparaat waarmee u onze site bezoekt, waaronder het IP-adres. Dit wordt uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden, zoals het bepalen van het aantal (unieke) bezoekers van onze site. Wij hebben geen toegang tot de onderliggende gegevens.

Links naar andere websites

De website bevat links naar andere websites. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren waarvoor de vereniging geen verantwoordelijkheid draagt.

WIJZIGINGEN, CONTACT EN KLACHTEN

Wijziging van het privacy beleid

Wij passen ons privacybeleid van tijd tot tijd aan om dit up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. Wij raden u dan ook aan onze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij u via onze website informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:


E-mail:                         privacy@degooiers.com
Adres:                          Postbus 838, 1200 AV,  Hilversum

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw kunt uw klacht richten aan het bestuur van de vereniging via secretariaat@degooiers.com of Postbus 838, 1200 AV in Hilversum.